Godina
Status preporuke
Stepen težine
  • Nespunjenim krugom su označene preporuke koje se nalaze na niskom stepenu težine, odnosno lako su sprovodive. Primena ovih preporuka podrazumeva manje intervencije, poput izmene prakse ili podzakonskog akta, koje ili ne podrazumevaju trošak ili iziskuju manja izdvajanja finansijskih resursa.
  • Poluispunjenim krugom su označene preporuke čija se primena nalazi na srednjem stepenu težine. Primena ovih preporuka podrazumeva zahvate poput izmene jednog zakonodavnog akta ili srednji utrošak finansijskih resursa.
  • Ispunjenim krugom su označene preporuke čija se primena nalazi na visokom stepenu težine. Primena ovih preporuka podrazumeva intervencije poput izmena Ustava i (više) povezanih zakonodavnih akata ili visok stepen finansijskih izdataka. CRTA posmatračka misija veruje da ovakvim pristupom može doprineti boljem planiranju i postavljanju prioriteta institucijama koje su odgovorne za unapređenje izbornog zakonodavstva i kvaliteta izbornog procesa.
#01
 
SISTEMATIZOVATI IZBORNO-PRAVNU MATERIJU KROZ JEDINSTVEN IZBORNI ZAKON

Status preporuke: Ponovljena

Za primenu ove preporuke potrebna je izmena celokupnog zakonodavnog okvira (zakoni koji direktno uređuju izbornu materiju kao i zakoni koji posredno uređuju ovu oblast: Zakon o izboru narodnih poslanika, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti itd.)

Nadležni: Ministarstvo pravde i NSRS

Izborni zakon koji bi uključio odredbe o sprovođenju izbora na svim nivoima i uredio rad svih izbornih organa doprineo bi pravnoj sigurnosti i smanjio pogrešna i kontradiktorna tumačenja zakonskih odredbi od strane institucija. Trenutno se sedam zakona primenjuje na proces održavanja izbora.
#02
 
REORGANIZOVATI SISTEM IZBORNE ADMINISTRACIJE

Status preporuke: Ponovljena

Za primenu ove preporuke neophodna je izmena Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS, RIK i NSRS

Izmeniti Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima na način kojim bi se propisala hijerarhijska struktura između izbornih organa. Prema novoj strukturi RIK bi bila organ koji je neposredno nadređen opštinskim i gradskim izbornim komisijama i zapravo sprovodio izbore na lokalnom nivou. S tim u vezi potrebno je ukinuti radna tela RIK jer bi njihovu ulogu preuzele lokalne izborne komisije. Ostvarenje ove preporuke bi bilo korak bliže reformi procesa sprovođenja izbora (jedinstven izborni zakon).
#03
 
REFORMISATI GIK U SKLOPU ŠIRE REFORME IZBORNOG ZAKONODAVSTVA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS i NSRS

Budući da je izbor, sastav i uopšte položaj lokalnih izbornih komisija neodvojivi deo šire reforme izbornog zakonodavstva, CRTA smatra da je neophodno sprovesti sistemsku i sistematičnu promenu načina izbora članova GIK-a kako bi se u punoj meri obezbedila s jedne strane nezavisnost i nepristrasnost u odlučivanju, a s druge strane adekvatna profesionalnost u radu GIK-a.
#04
 
RAZDVOJITI PROCES PREDAJE IZBORNIH LISTA I ZVANIČNOG POČETKA IZBORNE KAMPANJE

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika/Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS i NSRS

Izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, te Zakona o izboru narodnih poslanika trebalo bi razdvojiti proces predaje izbornih lista i prikupljanja izjava podrške od birača od same kampanje, tako da kampanja zvanično počinje tek kada izborna komisija usvoji zbirnu izbornu listu. Predaja izbornih lista bi bila poseban proces koji traje odvojeno od izborne kampanje (trajanje od 30 do 60 dana) i trajala bi određeno vreme. Ravnopravnost svih učesnika u kampanji može biti unapređena na ovaj način. Dok traje predaja izbornih lista, bile bi zabranjene sve aktivnosti u okviru vođenja predizborne kampanje.
#05
 
ČLANOVI LOKALNIH IZBORNIH KOMISIJA MOGU BITI SAMO DIPLOMIRANI PRAVNICI

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o lokalnim izborima

Nadležni: Ministarstvo pravde, NSRS

Potrebno je dopuniti član 14. Zakona kako bi bio predviđen uslov da za imenovanje članova i zamenika članova GIK, sekretara i zamenika sekretara, ovaj krug lica mora posedovati diplomu pravnog fakulteta.
#06
 
UVESTI OBAVEZU DA NOSILAC LISTE BUDE KANDIDAT NA LOKALNIM IZBORIMA

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, NSRS

Kako bi se ostvarilo načelo odgovornosti političkih predstavnika prema biračima, potrebno je promeniti odredbu Zakona o lokalnim izborima, član 22. stav 4. u pravcu uvođenja obaveze da nosilac liste na lokalnim izborima mora biti i kandidat na tim istim izborima.
#07
 
UJEDINAČITI ROKOVE ZA PROGLAŠENJE KONAČNIH REZULTATA IZBORA

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS i NSRS

Potrebno je ujednačiti postojeća rešenja iz Zakona o izboru Narodnih poslanika (pet dana od završetka glasanja) i rešenje iz Zakona o lokalnim izborima (24 časa od zatvaranja biračkih mesta). U cilju poštovanja prava na zaštitu izbornog prava svih birača, potrebno je uvesti rešenje koje sadrži odrednicu „u roku od 96 sati od završetka svih izbornih radnji“. Ovakvo rešenje bi podrazumevalo da izborne komisije imaju rok od pet dana da utvrde konačne rezultate izbora od trenutka održavanja i ponovljenih izbora na pojedinim biračkim mestima. Na ovaj način se izbegava situacija koja se desila na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda u martu 2018. godine, kada je GIK proglasila konačne rezultate izbora pre razmatranja prigovora.
#08
 
UREDITI ZAKONOM UVID U VREĆE SA IZBORNIM MATERIJALOM

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS, Upravni sud i NSRS

Izmeniti i dopuniti Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima odredbom koja bi propisivala da je izborna komisija (RIK i OIK/GIK) ovlašćena da vrši uvid u vreće sa izbornim materijalom u slučajevima kada je prethodno utvrđeno postojanje teških logičko-računskih grešaka u zapisnicima o radu biračkih odbora.
#09
 
ZAKONOM UVESTI OBAVEZNE OBUKE I TESTIRANJA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS i NSRS

Dopuniti član 34 Zakona o izboru narodnih poslanika kao i član 15. Zakona o lokalnim izborima, u kome su propisana ovlašćenja RIK-a kao i OIK-a/GIK-a, s novim ovlašćenjem da u predizbornom procesu obavezno organizuje obuku članova biračkih odbora o pravilima i procedurama za rad biračkog odbora. Naročito je važno uvesti sistem testiranja kandidata za članove stalnog sastava biračkog odbora kojim se doprinosi većem kapacitetu BO da sprovede izbore.
#10
 
USVOJITI PRAVILNIK ZA EDUKATORE ZA OBUKU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva usvajanje pravilnika kao podzakonskog akta.

Nadležni: RIK i opštinske i gradske izborne komisije

Potrebno je da sve izborne komisije kao podzakonske akte usvoje Pravilnik o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje konsultanata, trenera i edukatora za obuku članova biračkih odbora. Usvajanje pravilnika je potrebno kako bi obuka biračkih odbora bila sprovedena od strane nezavisnih eksperata u oblasti izbornog zakonodavstva.
#11
 
REORGANIZOVATI SASTAV BIRAČKIH ODBORA – STRANKE KOJE IMAJU ČLANOVE U STALNOM SASTAVU NE MOGU IMATI I U PROŠIRENOM

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima

Nadležni: MDULS, Ministarstvo pravde, NSRS

Imajući u vidu da trenutni sastav biračkih odbora ne može da odgovori zahtevu za sprovođenje izbornog dana u skladu sa ustanovljenim pravilima i procedurama, potrebno je reorganizovati njihov sastav. Predloženim izmenama izbornog zakonodavstva bilo bi uskraćeno pravo političkim subjektima koji imaju predstavnika u stalnom sastavu biračkog odbora da to pravo imaju/ostvaruju i u slučaju proširenog sastava biračkog odbora. Osim toga, trenutni sastav biračkih odbora zbog svoje velike brojnosti ne može da odgovori potrebi za unapređenjem njihovog rada kroz pravovremene i kvalitetne edukacije članova odbora. S druge strane, smanjenjem članova biračkog odbora, bez uskraćivanja prava izbornim listima da imaju svoje predstavnike na izborni dan, omogućiće značajne novčane uštede u izbornom procesu.
#12
 
PRAVOVREMENO OBJAVLJIVATI SKENIRANE ZAPISNIKE O RADU BIRAČKIH ODBORA NA SAJTU IZBORNIH KOMISIJA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Uputstva za sprovođenje izbora, kao podzakonskog akta.

Nadležni: RIK i opštinske i gradske izborne komisije

U Uputstvu za sprovođenje izbora u odeljku „Statistička obrada i objavljivanje rezultata izbora“ treba dodati odredbu: „Po objavljivanju preliminarnih rezultata izbora i po prijemu zapisnika o radu biračkih odbora sa svih biračkih mesta, zapisnici se objavljuju na sajtu Republičke izborne komisije”. Objavljeni zapisnici bi trebalo da poseduju metapodatke ili na drugi način omogućenu pretragu zapisnika na nivou biračkih mesta. Istovetna odredba treba da bude implementirana i za druge opštinske/gradske izborne komisije, koje bi svojim podzakonskim aktom uredile pitanje objavljivanja skeniranih zapisnika o radu biračkih odbora
#13
 
PRAVOVREMENO OBJAVLJIVATI SVA DOKUMENTA S PLENARNIH I SEDNICA RADNIH GRUPA NA SAJTU RIK-a

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu prakse izbornih komisija.

Nadležni: RIK i opštinske i gradske izborne komisije

Izmeniti praksu republičke, opštinskih i gradskih izbornih komisija, kako bi svi materijali i dokumenti s plenarnih sednica i sastanaka radnih tela izbornih komisija bili objavljeni u formatu pogodnom za dalju upotrebu (npr. CSV, DOC, XLS) na odgovarajućem sajtu izbornih komisija.
#14
 
PRAVOVREMENO OBJAVLJIVATI STENO BELEŠKE I REZULTATE GLASANJA SA SEDNICAMA IZBORNIH KOMISIJA

Status preporuke: Ponovljena

Pimena ove preporuke podrazumeva izmenu prakse izbornih komisija i Poslovnika o radu.

Nadležni: RIK i opštinske i gradske izborne komisije

Potrebno je dopuniti poslovnike o radu izbornih komisija odredbom koja predviđa objavljivanje stenograma sa svake sednice na zvaničnoj internet prezentaciji izbornih komisija, kao i rezultata glasanja u formatu pogodnom za dalju upotrebu (npr. CSV, DOC, XLS). Unaprediti interni sistem za dostavljanje materijala za sednice republičke, opštinskih i gradskih izbornih komisija.
#15
 
OMOGUĆITI PROVERU UPOTREBE LIČNIH PODATAKA PO ZAHTEVU BIRAČA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu prakse izbornih komisija i nabavku odgovarajućeg softvera.

Nadležni: RIK i opštinske i gradske izborne komisije

Izmeniti praksu postupanja RIK-a u pravcu omogućavanja biračima da po zahtevu izvrše uvid u izvod iz biračkog spiska i/ili u druge dokumente u kojima se navode lični podaci građana, a sve u cilju otklanjanja sumnji da su glasala lica koja se ne nalaze u biračkom spisku ili lica koja se nalaze u biračkom spisku ali su preminula ili lica koja ne žive duži niz godina na teritoriji Republike Srbije.
#16
 
OMOGUĆITI SLANJE PRIGOVORA ELEKTRONSKIM PUTEM

Status preporuke: Usvojena

Primena ove preporuke podrazumevala je izmenu praksi u postupanju izbornih komisija.

Nadležni: RIK i gradske i opštinske izborne komisije

Zahvaljujući primeni odredaba iz novog Zakona o opštem upravnom postupku, GIK je dozvolila slanje prigovora elektronskim putem.
#17
 
AŽURIRATI BIRAČKI SPISAK

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva formiranje stručne radne grupe i izradu preporuka za obezbeđivanje kvalitetnog ažuriranja biračkog spiska.

Nadležni: MUP, MDULS, Republička, gradske i opštinske izborne komisije i organizacije civilnog društva

Oformiti stručnu radnu grupu koju bi činili svi relevantni akteri s ciljem unapređenja mehanizma za redovno i sveobuhvatno ažuriranja i reviziju biračkog spiska. Navedena radna grupa bi imala za cilj da utvrdi najbolja rešenja koja će obezbediti kvalitetno ažuriranje biračkog spiska i stabilnu i redovnu komunikaciju između svih relevantnih državnih organa i službi.
#18
 
ORGANIZOVATI KONTINUIRANU OBUKU ZA SLUŽBENIKE KOJI AŽURIRAJU BIRAČKI SPISAK

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva organizovanje i sprovođenje obuka.

Nadležni: MDULS, Služba za upravljanje kadrovima i organizacije civilnog društva

Kreirati i organizovati treninge za sve zaposlene u MDULS i jedinicama lokalne samouprave koji ažuriraju jedinstveni birački spisak u cilju sprečavanja eventualnih problema u ažuriranju ili revizije biračkog spiska.
#19
 
UNAPREDITI NADZOR NAD RADOM LICA KOJA RUKUJU BIRAČKIM SPISKOM

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva zmenu prakse Upravnog inspektorata.

Nadležni: Ministartsvo državne uprave i lokalne samouprave i Upravni inspektorat

Unaprediti postupanje Upravnog inspektorata u pravcu redovnog i vanrednog upravnog nadzora rada službenika koji učestvuju u procesu ažuriranja biračkog spiska.
#20
 
UNAPREDITI KOORDINACIJU IZMEĐU MATIČNIH SLUŽBI I SLUŽBI NADLEŽNIH ZA BIRAČKI SPISAK

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu praksi rada nadležnih službi.

Nadležni: MDULS i Upravni inspektorat

Potrebna je bolja koordinacija između matičnih službi i službi nadležnih za vođenje biračkog spiska, kao i dosledna primena kaznenih odredbi prema odgovornom licu u organu nadležnom za ažuriranje biračkog spiska, ako ne obezbedi njegovu tačnost i ažurnost, u skladu sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku.
#21
 
OLAKŠATI PROCEDURU GRAĐANIMA ZA AŽURIRANJE PODATAKA U BIRAČKOM SPISKU

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva objavljivanje obrazaca na internet stranicama lokalnih samouprava.

Nadležni: MDULS, jedinice lokalnih samouprava

U tom smislu, potrebno je da MDULS, ali i sve lokalne samouprave, objave obrazac za upis u birački spisak na svojim internet stranicama i obaveste građane o mogućnostima da popunjen obrazac s kopijom validnog ličnog dokumenta pošalju i elektronski.
#22
 
BLIŽE ODREDITI POJAM JAVNIH RESURSA I ADEKVATNIH SANKCIJA U ZAKONU O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Nadležni: Ministarstvo pravde, NSRS i Agencija za borbu protiv korupcije.

Potrebno je preciznije definisati pojam javnih resursa u okviru Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije. Ovako definisani pojam bi ujedno bio u skladu s najboljom uporednom praksom u kontekstu sprečavanja zloupotrebe javnih resursa i javnih funkcija. Na ovaj način bilo bi omogućeno dosledno sprovođenje člana 29. Zakona i ujedno postojala bi adekvatna zakonska osnova za izricanje sankcija. Osim postojećih novčanih kazni treba razmotriti i povećanje istih kao i disciplinske mere, što je takođe moguće dopunom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
#23
 
DEFINISATI KOJE SE AKTIVNOSTI MOGU UVRSTITI U TROŠKOVE IZBORNE KAMPANJE

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Nadležni: Ministarstvo pravde, NSRS i Agencija za borbu protiv korupcije

Dopuniti član 23. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti s konkretnim slučajevima koji propisuju koje vrste aktivnosti se mogu podvesti pod trošak izborne kampanje. Imajući u vidu da Zakon predviđa vrste troškova koji podrazumevaju trošak redovnog rada političkog subjekta, potrebno je isto normirati vrste troškova izborne kampanje.
#24
 
UVESTI SANKCIJU ZA ZLOUPOTREBU IMOVINE, IMENA I AKTIVNOSTI JAVNIH PREDUZEĆA U POLITIČKE SVRHE

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Zakona o javnim preduzećima.

Nadležni: Minisartstvo pravde, NSRS i Agencija za borbu protiv korupcije.

Predvideti, kroz dopunu Zakona o javnim preduzećima, sankciju za političke subjekte i odgovorna lica u javnom preduzeću u slučaju povrede člana 70. Zakona o javnim preduzećima, koji propisuje zabranu korišćenja imovine, aktivnosti, imena i vizuelnog identiteta javnog preduzeća u svim aktivnostima vezanim za političke stranke i izborne kampanje, kao i svaka druga upotreba javnih preduzeća u političke svrhe.
#25
 
ZABRANITI UČESTVOVANJE SVIH DRŽAVNIH FUNKCIONERA U IZBORNOJ KAMPANJI

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Nadležni: Ministarstvo pravde, NSRS i Agencija za borbu protiv korupcije

Izmeniti Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije tako da svim državnim funkcionerima i nameštenicima bude zabranjeno da tokom trajanja izborne kampanje učestvuju na javnim okupljanjima koja imaju za povod započinjanje izgradnje ili puštanje u upotrebu objekata koji su izgrađeni sredstvima iz budžeta ili javnih fondova, ili od strane drugih pravnih lica koja raspolažu državnim kapitalom. U slučaju kršenja ove pravne norme potrebno je predvideti odgovarajuće prekršajne kazne za državne funkcionere i nameštenike.
#26
 
AGENCIJA DA KORISTI ZAKONSKA OVLAŠĆENJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U CILJU ZAŠTITE JAVNOG INTERESA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu prakse Agencije

Nadležni: Agencija za borbu protiv korupcije

Neophodno je izmeniti praksu Agencije za borbu protiv korupcije kako bi postupanje Agencije bilo u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i primerima najbolje međunarodne prakse. Imajući u vidu da Agencija, na osnovu relevantnih propisa, ima mogućnost da pokreće postupke u slučaju kršenja zakona i po službenoj dužnosti potrebno je da dobijeno zakonsko ovlašćenje primenjuje u praksi. Naime, tokom izbornog ciklusa Agencija imenuje posmatrače koji su fokusirani na praćenje izborne kampanje, stoga je neophodno da u slučaju kršenja zakona Agencija pravovremenim postupanjem, pokrene postupke i izrekne mere odmah tokom izbornog ciklusa, a ne eventualno nakon završetka izbornog procesa. Isto tako, potrebno je periodično objavljivati nalaze i izveštaje tokom posmatranog perioda izborne kampanje.
#27
 
ZABRANITI VANREDNU DODELU BUDŽETSKIH I DRUGIH JAVNIH SREDSTAVA TOKOM TRAJANJA IZBORNE KAMPANJE, KAO I 30 DANA PRE I POSLE KAMPANJE

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Nadležni: Agencija za borbu protiv korupcije, NSRS

Potrebno je dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije zabraniti vanredno raspolaganje budžetskim i drugim javnim sredstvima tokom trajanja izborne kampanje, kao i 30 dana pre i nakon kampanje. Ova zabrana bi se konkretno odnosila na vanredne isplate plata, penzija, socijalnih davanja, isplate godišnjih ili jednokratnih transfera, dodele i ispalate sredstava iz javnih fondova, bespovratne pomoći. Osim toga, potrebno je zabraniti i pravnim licima čiji je osnivač, delimični i/ili većinski vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave ili koje se finansira u celini ili pretežnim delom od strane budžetskih sredstava, da u ovom periodu vrši otpis različitih dugova građanima (npr. računi za utrošenu struju, vodu, odnošenje smeća ili druge vrste javno-komunalnih usluga).
#28
 
ZABRANITI KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA REDOVAN RAD POLITIČKIH SUBJEKATA U SVRHU IZBORNE KAMPANJE

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Nadležni: Agencija za borbu protiv korupcije, NSRS

Poslednje izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti su omogućile političkim subjektima da sredstva koja dobiju za svoj redovan rad mogu da koriste i za troškove izborne kampanje. Na ovaj način od 2014. godine sredstva poreskih obveznika se koristi za drugačiju namenu nego za šta su prvobitno i namenjena. Osim toga, trenutna situacija dovodi do neravnopravnosti političkih subjekata i stvara se velika razlika i jaz između političkih stranaka koji imaju višegodišnji staž u Skupštini i novoformiranih grupa građana i drugih političkih subjekata koji nemaju svoje predstavnike u Skupštini.
#29
 
OBAVEZNO DOSTAVLJANJE PRIVREMENIH IZVEŠTAJA O TROŠKOVIMA IZBORNE KAMPANJE TOKOM TRAJANJA SAME KAMPANJE

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Nadležni: Agencija za borbu protiv korupcije, NSRS

Dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti treba da se uvede obaveza političkim subjektima da i tokom trajanja same kampanje dostavljaju privremene finansijske izveštaje. Kako prema trenutnim propisima politički subjekti imaju obavezu da dostavljaju izveštaje samo 30 dana nakon završetka izbora, građanima nije omogućeno da se na transparentan način upoznaju s troškovima političkih subjekata tokom trajanja same kampanje već samo post festum, nakon završetka izbornog procesa. Kako je transparentnost finansiranja kampanje od velike važnosti za odluku birača kome treba da povere svoj glas, kao i za izgradnju poverenja u izborni proces, potrebno je da politički subjekti dostave Agenciji za borbu protiv korupcije svoje privremene izveštaje koje će Agencija objaviti na svojoj internet prezentaciji
#30
 
REGULISATI POLOŽAJ POSMATRAČA I NJIHOVA OVLAŠĆENJA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA PUTEM ZAKONA I KROZ POSEBNO POGLAVLJE U ZAKONU

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS i NSRS

Potrebno je dopuniti Zakon o izboru narodnih poslanika posebnim poglavljem, koji bi se dopunama Zakona o lokalnim izborima shodno primenjivao i na lokalne izbore, u kome bi bio definisan status i položaj posmatrača u skladu s najboljim međunarodnim standardima (npr. stav 8. OEBS-ovog Dokumenta iz Kopenhagena usvojenog 1990. godine i stav II.3.2. Kodeksa dobre prakse). Dopunama zakona bile bi popisane taksativno radnje i aktivnosti koje posmatrači rada izbornih organa mogu da posmatraju tj. koja su njihova ovlašćenja. Osim toga, posebna glava zakona bi eksplicitno predviđala broj posmatrača koji mogu da posmatraju rad izbornih organa. U skladu s najboljom međunarodnom praksom, rad biračkih odbora i izbornih komisija ne bi mogla istovremeno da posmatraju više od dva posmatrača. Osim toga, posebna glava zakona bi razgraničila pojmove kratkoročnih i dugoročnih posmatrača. Kratkoročni posmatrač bi predstavljao pojam koji obuhvata samo lice koje posmatra isključivo rad biračkog odbora na izborni dan. S druge strane, pojam dugoročni posmatrač obuhvatao bi lice koje posmatra celokupnu izbornu kampanju kao i rad izbornih komisija.
#31
 
DODELITI OVLAŠĆENJE POSMATRAČIMA DA UNOSE PRIGOVOR U ZAPISNIK O RADU BIRAČKOG ODBORA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Zakona o izboru narodnih poslanika.

Nadležni: Ministarstvo pravde i NSRS

Posebno ovlašćenje koje bi posmatrači imali u izbornom postupku jeste i pravo da unesu svoje primedbe i zapažanja u Zapisnik o radu biračkog odbora, pod istim uslovima koji trenutno imaju članovi biračkog odbora. Naime, kako su posmatrači učesnici izbornog procesa na izborni dan koji prate celokupan rad biračkog odbora od trenutka sakupljanja članova ujutru do utvrđivanja rezultata na biračkom mestu i javnog objavljivanja Zapisnika o radu potrebno je da im se dozvoli eventualno unošenje primedaba i zapažanja u sam Zapisnik. Kako sam Zapisnik prema trenutnoj praksi izbornih komisija i Upravnog suda ima gotovo jedinstvenu i glavnu dokaznu snagu u postupku zaštite izbornog prava, potrebno je snabdeti posmatrače ovim pravom jer nezavisni, nepartijski posmatrači garantuju legitimitet izbornog procesa na dan izbora.
#32
 
DEFINISANJE NAČINA I ROKA ZA DODELU AKREDITACIJA POSMATRAČIMA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Zakona o izboru narodnih poslanika i uputstva za sprovođenje izbora.

Nadležni: Ministarstvo pravde, NSRS i izborne komisije

Tokom svog dosadašnjeg rada, CRTA posmatračka misija se suočila s različitim postupanjem prilikom konstatovanja ispunjenosti uslova za posmatranje izbora i samim procesom dodele akreditacija. Shodno najboljoj međunarodnoj praksi, potrebno je da odluka o dodeli akreditacija i konstatovanje ispunjenosti uslova za posmatranje izbora bude doneta na prvoj narednoj sednici ili najkasnije pet dana nakon dostavljanja neophodnih dokumenata za registraciju. Puna primena ove preporuke podrazumeva izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika na sledeći način: „RIK konstatuje ispunjenost uslova podnosiocu prijave za posmatranje izbora (domaći i/ili međunarodni posmatrači) na prvoj narednoj sednici nakon predaje neophodih dokumenata. Dan nakon konstatovanja ispunjenosti uslova stručna služba RIK-a podnosiocu prijave izdaje odgovarajuće akreditacije za praćenje rada izbornih organa.”
#33
 
DEFINISATI USLOVE KOJE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA MORAJU DA ISPUNE KAKO BI POSMATRALE IZBORNI PROCES

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Zakona o izboru narodnih poslanika.

Nadležni: Ministarstvo pravde i NSRS

Prema trenutnim podzakonskim aktima izbornih komisija, samo udruženja građanja čije se ciljevi ostvaruju u oblasti izbora mogu biti akreditovani za praćenje rada izbornih organa. Imajući u vidu kompleksnost izbornog procesa i to da sam izobrni proces po svojoj prirodi obuhvata nekoliko različitih procesa koji prožimaju različite oblasti delovanja u društvu, potrebno je izostaviti trenutni pristup koji diskriminiše određeni krug udruženja građanja. Što se tiče personalnog rešenja, u smislu koja lica mogu biti akreditovana za posmatranje izbora, CRTA posmatračka misija predlaže da svi punoletno i poslovno sposobni državljani Republike Srbije mogu biti akreditovani kao domaći posmatrači, dok u slučaju međunarodnih posmatrača sva punoletna i poslovno sposobna lica koja poseduju državljanstvo bilo koje zemlje članice Ujedinjenih nacija mogu biti akreditovani kao međunarodni posmatrači.
#34
 
PRECIZNO DEFINISATI VREMENSKI PERIOD PERIODA POSMATRANJA ZA KOJI SE IZDAJE AKREDITACIJA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Zakona o izboru narodnih poslanika i uputstva za sprovođenje izbora.

Nadležni: Ministarstvo pravde, NSRS i izborne komisije

U cilju otklanjanja nesigurnosti koja trenutno postoji u pogledu vremena do kada posmatrači imaju pravo da posmatraju rad izbornih organa, potrebno je da se posebnim članom uputstva za sprovođenje izbora reguliše vremenski period važenja izdatih akreditacija. Imajući u vidu najbolju međunarodnu praksu, potrebno je dozvoliti posmatranje rada izbornih organa do okončanja svih postupaka zaštite izbornog prava (tj. do isticanja rokova konačnosti i pravnosnažnosti postupaka zaštite izbornog prava) kao i do sednice na kojoj se usvaja Izveštaj o sprovođenju izbora od strane izbornih komisija. Zbog činjenice da izborne komisije od trenutka kada se proglase konačni rezultati rade isključivo u stalnom sastavu, a ne u proširenom, opravdanost prisustva nezavisnog praćenja rada je naročito neophodna.
#35
 
OBAVEZATI REM NA IZVEŠTAVANJE JAVNOSTI O RADU EMITERA TOKOM I NAKON PREDIZBORNE KAMPANJE

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu postojeće prakse Regulatornog tela za elektronske medije.

Nadležni: REM, Ministarstvo kulture i informisanja, NSRS

Uvesti obavezu REM-u da periodično, preporučeno na svake dve nedelje tokom trajanja kampanje, izdaje pisane izveštaje o praćenju i analizi rada elektronskih medija tokom predizborne kampanje. Izveštaji moraju sadržati nalaze stručne službe REM-a u vezi s ravnomernom zastupljenošću kandidata, odnosno izbornih lista u medijima, izveštavanja medija o aktivnostima kandidata, evidenciju javnih nastupa izbornih aktera u ulozi državnih funkcionera i kandidata, kao i druge važne aspekte rada medija koji mogu imati uticaj na objektivno i sveobuhvatno informisanje građana o kandidatima i izbornim programima. Dalje, REM-u treba uvesti obavezu da najkasnije u roku od mesec dana od proglašenja konačnih rezultata objavi konačan Izveštaj o radu elektronskih medija tokom izborne kampanje.
#36
 
UVESTI OBAVEZU PISANJA OBRAZLOŽENJA ODLUKA ZA PRIJAVE POVREDE OPŠTEG INTERESA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu praksi Regulatornog tela za elektronske medije i Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga.

Nadležni: REM

Uvesti obavezu REM-a da na osnovu svake prijave u kojoj se ukazuje na povredu opšteg interesa izradi obrazloženi Izveštaj o prijemu prijave, kako bi se dobilo obrazloženje stava REM-a po datoj prijavi – promena REM-ovog Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga.
#37
 
UVESTI OBAVEZU UKLJUČIVANJA IZVEŠTAJA STRUČNE SLUŽBE ZA NADZOR I ANALIZU U OBRAZLOŽENJE

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu postojeće prakse Regulatornog tela za elektronske medije.

Nadležni: REM

Uvesti obavezu REM-a da u obrazloženju, obaveštenju ili odluci navede i izveštaj stručne službe za nadzor i analizu, koja direktno obavlja poslove praćenja programa emitera.
#38
 
UVESTI JASNE INDIKATORE ZA PROCENU RADA SAVETA REM-a

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Zakona o elektronskim medijima.

Nadležni: NSRS

Dopuniti Zakon o elektronskim medijima tako što će se u okviru godišnjeg izveštavanja o radu REM-a uvesti i obaveza izveštavanja o ispunjenosti indikatora uspešnosti rada Saveta REM-a. Ovakvo zakonsko rešenje, u smislu dopune obaveznog godišnjeg izveštaja REM-a, može dati argumentovan osnov Narodnoj skupštini za procenu i ocenu rada članova Saveta REM-a. U pogledu poverenja celokupne javnosti, ovakvo rešenje može doprineti porastu poverenja u instituciju REM-a.
#39
 
PRODUŽITI ROK ZA DONOŠENJE ODLUKA I DOSTAVLJANJE PRIGOVORA

Status preporuke: Ponovljena

Primena preporuke podrazumeva izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika.

Nadležni: Ministarstvo pravde i NSRS

Izmeniti Zakon o izboru narodnih poslanika i to član 95. stav 3. tako da izmenjen glasi: Prigovor iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se u roku od 48 časa od časa kad je doneta odluka odnosno izvršena radnja koju podnosilac prigovora smatra nepravilnom, odnosno od časa kad je učinjen propust. Osim toga, potrebno je uskladiti rokove za odlučivanje nadležnih organa u skladu s principima najbolje međunarodne prakse (od dva do pet dana). Shodno tome, potrebno je npr. produžiti rokove potrebne za proglašenje kandidature ili izborne liste, za utvrđivanje konačnih rezultata, dostavljanje izbornog materijala nakon izbora, dostavljanje izvoda iz biračkog spiska, odlučivanje po prigovoru ili žalbi.
#40
 
PRODUŽITI ROK ZA PODNOŠENJE ŽALBI UPRAVNOM SUDU

Status preporuke: Nova

Primena preporuke podrazumeva izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: MDULS i NSRS

U slučaju lokalnih izbora potrebno je izmeniti član 54. Zakona o lokalnim izborima, stav 1. u kome bi došlo do produženja roka za izjavljivanje žalbi Upravnom sudu na 48 časova, kao što je predviđeno i u slučaju republičkih izbora. Kako republički i lokalni izbori nemaju drugih razlika u procesu zaštite izbornog prava, potrebno je izvršiti izjednačavanje ovih rokova imajući u vidu jednaku prirodu oba izborna procesa. Protiv rešenja izborne komisije, može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 48 časova od dostavljanja rešenja.
#41
 
PROŠIRITI MOGUĆNOSTI IZBORNIH KOMISIJA I UPRAVNOG SUDA DA RAZMATRAJU PREDLOŽENE DOKAZE PRILOŽENE UZ PRIGOVORE

Status preporuke: Ponovljena

Primena preporuke podrazumeva izmenu postojeće prakse u radu izbornih komisija i Upravnog suda.

Nadležni: izborne komisije, Upravni sud

Izmeniti praksu izbornih komisija i Upravnog suda tako da u postupanju po prigovorima građana, kao i izjavljenim žalbama Upravnom sudu, pored uvida u Zapisnike o radu biračkih odbora s biračkih mesta, izborne komisije i Upravni sud istraže mogućnosti pribavljanja drugih dokaznih materijala (izjave članova biračkih odbora, akreditovanih posmatrača i po potrebi zvaničnih predstavnika drugih institucija).
#42
 
OBAVEZNO PONAVLJANJE IZBORA NA BIRAČKOM MESTU KADA RIK/GIK/UPRAVNI SUD UTVRDE NEPODUDARANJE REZULTATA IZ ZAPISNIKA O RADU BO I STANJA IZBORNOG MATERIJALA

Status preporuke: Ponovljena

Primena preporuke podrazumeva izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS i NSRS

Dopuniti Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima u pravcu obaveznog ponavljanja izbora na biračkom mestu u slučaju kada RIK ili Upravni sud utvrdi da se rezultati iz Zapisnika o radu biračkog odbora ne podudaraju sa stvarnim stanjem izbornog materijala. Izborna komisija bi dobila ovlašćenja da donese odluku o ponavljanju izbora.
#43
 
UTVRDITI SLUČAJEVE KADA JE IZBORNIM KOMISIJAMA DOZVOLJENO POSTUPANJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Status preporuke: Ponovljena

Primena preporuke podrazumeva izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS, NSRS i Upravni sud

U Zakonu o izboru narodnih poslanika i Zakonu o lokalnim izborima potrebno je definisati uslove u kojima je moguće i opravdano postupanje izbornih komisija po službenoj dužnosti. Izborne komisije bi mogle da postupaju po službenoj dužnosti samo u periodu od dana raspisivanja izbora do pet dana nakon dana isticanja roka za uvid u izborni materijal.
#44
 
PRODUŽITI ROK ZA PROGLAŠENJE KONAČNIH REZULTATA IZBORA

Status preporuke: Ponovljena

Primena preporuke podrazumeva izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS i NSRS

U cilju efikasnog i doslednog procesa utvrđivanja konačnih rezultata izbora potrebno je produžiti rok u kome je neophodno utvrditi konačne rezultate izbora. Shodno tome, potrebno je izmeniti član 86. Zakona o izboru narodnih poslanika i član 44. Zakona o lokalnim izborima kako bi se odredio rok od deset dana od završetka glasanja na poslednjem biračkom mestu u kome su izborne komisije dužne da objave konačne rezultate izbora. U periodu između završetka izbornog dana i isteka predviđenog roka izborne komisije bi imale obavezu da objavljuju preliminarne rezultate izbora.
#45
 
UVESTI ZAKONSKU ZABRANU PRITISAKA NA ZAPOSLENE U JAVNIM PREDUZEĆIMA I JAVNOJ UPRAVI

Status preporuke: Ponovljena

Primena preporuke podrazumeva izmene i dopune Zakona o javnim preduzećima i Zakona o lokalnoj samoupravi.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS i NSRS

Različite vrste pritisaka na birače od strane kandidata/učesnika na izborima predstavljaju sve veći problem u izbornom procesu. U tom smislu, preporuke Venecijanske komisije predviđaju da državni organi mogu sačiniti jasna uputstva koja bi predviđala da se nikakav pritsak na službenike neće tolerisati, da niko ne treba da strahuje za svoje zaposlenje zbog toga što podržava ili ne podržava određenog kandidata ili političku stranku, te da službenici moraju uživati zaštitu od bilo kakvog zastrašivanja ili pritisaka. Izborni proces 2018. godine stavio je u prvi plan još jedan vidi pritiska kojim su izloženi direktno birači. Naime, ovaj vid pritiska od strane različitih političkih subjekata je usmeren direktno ka biračima koji su žrtve uznemiravanja od strane kol-centara, sms poruka s propagandno-političkim sadržajem i drugih tipova alata koji služe za digitalnu komunikaciju. Uznemiravanje građana je trajalo kako tokom izborne kampanje tako i tokom samog izbornog dana. Dopunom Zakona o javnim preduzećima i dopunom Zakona o lokalnoj samoupravi uvesti zabranu pritisaka na zaposlene u javnoj upravi i javnim preduzećima, kao i obavezati javnu upravu i javna preduzeća da svojim internim aktima dodatno propišu sankcije za slučajeve pritisaka na zaposlene. * http://www.osce.org/odihr/elections/227506?download=true,str. 10. „Where necessary, public authorities could make clear statements and issue written instructions that no pressure on civil servants will be tolerated and that no civil servant or citizen should fear for their employment or social services as a result of supporting or not supporting any political party or candidate. Civil servants should accordingly benefit from protection against any intimidation or pressure. Civil servants as well as their relatives should be protected against (hidden) sanctions, pressure or intimidation when they disclose an alleged fraud or misuse of administrative resources. If the law does not protect whistleblowers in general, there should be specific rules in the context of electoral processes.”
#46
 
UNAPREDITI ŽAŠTITU LIČNIH PODATAKA GRAĐANA U CILJU PREVENCIJE IZBORNOG PRITISKA

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva izmene praksi rukovaoca ličnim podatacima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS i NSRS

Potrebno je obezbediti adekvatan stepen zaštite ličnih podataka građana u cilju sprečavanja pritiska kojim su izloženi, od strane različitih političkih subjekata, koji se ogleda u telefonskom i drugim vrstama uznemiravanja. Dakle, potrebno je ovakvu neprihvatljivu vrstu delovanja političkih subjekata preduprediti i sprečiti. Imajući u vidu sve izrečeno, potrebno je da obveznici Zakona o zaštiti podataka o ličnosti prestanu da ustupaju baze podataka građana, kao i da politički subjekti prestanu s korišćenjem ovakvih baza podataka za drugačiju namenu nego što su prvobitno uspostavljanje.
#47
 
UVESTI KRATKE ROKOVE ZA ODLUČIVANJE AGENCIJE I REM PO PRIJAVAMA

Status preporuke: Ponovljena

Primena ove preporuke podrazumeva dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o elektronskim medijima.

Nadležni: Ministarstvo pravde, NSRS, Agencija za borbu protiv korupcije i REM

Kako bi kontrola predizborne kampanje bila delotvorna, neophodno je propisati kratke rokove u kojima Agencija za borbu protiv korupcije i REM u toku kampanje postupaju po prijavama, što je moguće uraditi kroz dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o elektronskim medijima.
#48
 
DIREKTNO ZAKONOM ZABRANITI VOĐENJE PARALELNIH EVIDENCIJA NA BIRAČKOM MESTU KOJA UGROŽAVAJU TAJNOST GLASANJA BIRAČA

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS, Upravni sud i NSRS

U tom smislu, potrebno dopuniti član 55. Zakona o izboru narodnih poslanika odredbom da je na biračkom mestu zabranjeno da se, van službene evidencije u izvodima iz biračkog spiska, prave spiskovi birača koji su izašli na glasanje (upisivanjem imena ili rednog broja iz izvoda iz biračkog spiska birača koji su izašli ili nisu izašli na glasanje), te u kaznenim odredbama istog Zakona predvideti da će se novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniti za prekršaj lice koje koje krši ovu zabranu.
#49
 
REALIZOVATI STANDARDE ZA GLASANJE SLEPIH I SLABOVIDIH OSOBA

Status preporuke: Nova

Primena ove preporuke podrazumeva dopunu Uputstva za sprovođenje izbora i Pravila o radu biračkih odbora.

Nadležni: Ministarstvo pravde, MDULS, NSRS

U dosadašnjoj praksi sprovođenja izbora, podzakonski akti i prateći propisi nisu sadržali odredbe o realizaciji standarda koji bi omogućili glasanje slepih i slabovidih osoba. U tom smislu bi trebalo prilikom donošenja podzakonskih akata (Uputstva za sprovođenje izbora i Pravila o radu biračkih odbora) u ista uključiti i navedene standarde koji bi obezbedili slepim i slabovidim osobama da na odgovarajući način ostvare svoje biračko pravo.