QA Posmatrači

Ko su posmatrači?

Rad izborne komisije i biračkih odbora je javan, tako da rad organa za sprovođenje izbora mogu pratiti zainteresovani domaći i strani posmatrači,koji se akredituju u skladu sa pravilima koje određuje izborna komisija.