#62 – RASPISATI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENA MESTA U SAVETU REM-a

Od 2017. godine, Savet REM-a funkcioniše sa 6 od 9 članova. Kako bi REM konačno radio u punom
sastavu, neophodno je da Narodna skupština raspiše javni poziv za predlaganje kandidata za članove
Saveta čiji su ovlašćeni predlagači: Odbor za kulturu i informisanje; udruženja filmskih, scenskih i
dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji i nacionalni saveti nacionalnih manjina.
Neophodno je omogućiti da postupak predlaganja bude transparentan i da omogući svim relevantnim
akterima da učestvuju u predlaganju, tamo gde Zakon predviđa predlaganje zajedničkim dogovorom.

Trenutno brojno stanje članova Saveta REM-a omogućava članovima Saveta faktičku nepomerljivost čak
i u slučajevima kada očigledno nesavesno postupaju. Naime, postupak razrešenja pred Narodnom
skupštinom koji pokreću narodni poslanici ne može biti započet ukoliko pre toga Savet većinom od 5
članova ne donese odluku o pokretanju postupka u kome se utvrđuju relevantne okolnosti za
pokretanje postupka razrešenja. U trenutnoj situaciji, to praktično podrazumeva jednoglasnost: svi
članovi osim onog protiv koga se postupak pokreće treba da glasaju “za” kako bi postupak bio pokrenut.