Ako član biračkog odbora uvidi nepravilnost, šta može da uradi?

Ukoliko uoči nepravilnosti u postupku glasanja, član biračkog odbora može staviti usmenu ili pismenu primedbu koja mora biti uneta u zapisnik o radu biračkog odbora.