• Najčešća pitanja
  • Resursi

Šta su birački odbori i kako se formiraju?

Birački odbori su organi za sprovođenje izbora koji neposredno sprovode glasanje na biračkom mestu. ›››

Ko i kada objavljuje konačni spisak biračkih mesta?

Republička izborna komisija određuje i oglašava u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj i adresu biračkih mesta ›››

Kako mogu da proverim da li sam u biračkom spisku?

Dan posle raspisivanja izbora, svaka opštinska/gradska uprava mora izložiti birački spisak za svoje područje, kako bi građani izvršili uvid. O izlaganju ih mora obaveštavati putem medija ili na drugi prigodan način. ›››

Kako se upisujem ili menjam podatak u biračkom spisku?

Svaki građanin može opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, ili ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave podneti zahtev za upis u birački spisak ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili promenu u biračkom spisku ukoliko nešto od podataka nije ispravno (pogrešno prezime, JMBG itd.) ›››

Kako glasam na izborima prema mestu boravišta?

Birači koji bi da glasaju na osnovu mesta boravišta na predstojećim izborima taj zahtev podnose opštinskoj/gradskoj upravi gde imaju boravište i to do 17.03, a posle do 29.03 direktno Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. ›››

Prema kom mestu glasam na izborima?

Birači na biračkim mestima glasaju prema mestu prebivališta u kome su upisani u jedinstveni birački spisak. ›››

Do kada mogu da menjam mesto glasanja?

Ukoliko birač želi da glasa po mestu boravišta u zemlji, a ne po mestu prebivališta, do 11. marta 2017. godine (što je 5 dana pre zaključenja biračkog spiska) može podneti zahtev opštinskoj/gradskoj upravi da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati prema mestu boravišta u zemlji. ›››

Da li je moguć naknadni upis u birački spisak?

Po zaključenju biračkog spiska birač može biti upisan u spisak naknadnih promena u biračkom spisku, koji je sastavni deo izvoda iz biračkog spiska a rešenje o promena može biti doneto najkasnije 72 časa pre dana izbora. ›››

Ko ima pravo glasa i kako se ono ostvaruje?

Pravo glasa ima svaki svaki punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike Srbije. ›››

 Koliko koštaju izbori?

Budžetom Republike Srbije za 2017. godinu predviđeni su budžetski rashodi na ime izbora za predsednika Republike u ukupnom iznosu oko 1.8 milijardi dinara, od čega 641 miliona dinara za finansiranje kampanje. ›››

 Koji listić je nevažeći?

Nevažeći glasački listić jeste nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju je izbornu listu birač glasao  ›››

Gde i kako glasamo?

Birač glasa na biračkom mestu na kome je upisan u izvod iz biračkog spiska. Biračka mesta se otvaraju u 7,00 časova, a zatvaraju u 20,00 časova. ›››

Kako postupa birački odbor u inostranstvu nakon završenog glasanja?

Kao i birački odbori u Republici Srbiji, i birački odbori u inostranstvu broje glasove na biračkom mestu, nakon čega bez odlaganja prenose izborni materijal sa biračkog mesta u inostranstvu u Republiku Srbiju na način na koji se dostavlja diplomatska pošiljka. ›››

Građanin koji živi u inostranstvu a želi da glasa u drugom krugu u Srbiji, kako ostvaruje to pravo?

Ukoliko je građanin uspešno izvršio prijavu da će u okviru prvog kruga izbora glasati u inostranstvu on neće biti u mogućnosti da u drugom krugu izbora glasa u Srbiji. ›››

Kako se ostvaruje pravo glasa u inostranstvu?

Birači koji imaju boravište u inostranstvu glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije i na posebnim biračkim mestima koje određuje Republička izborna komisija. ›››

Koja je razlika između članova biračkih odbora i posmatrača?

Birački odbori predstavljaju izborne organe i njihova glavna uloga se ogleda u tome da sprovode sam proces glasanja na izborni dan. ›››

Ko su posmatrači?

Rad izborne komisije i biračkih odbora je javan, tako da rad organa za sprovođenje izbora mogu pratiti zainteresovani domaći i strani posmatrači,koji se akredituju u skladu sa pravilima koje određuje izborna komisija. ›››

 Kome se upućuju prigovori na tok glasanja tokom izbornog dana?

Svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da Republičkoj izbornoj komisiji podnese prigovor zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja odnosno izbora ›››

Kako se žalim na odluku RIK-a?

Protiv svakog rešenja Republičke izborne komisije donetog po prigovoru može se izjaviti žalba Upravnom sudu.  ›››

Kome mogu da se žalim ako vidim kupovinu glasova?

Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, koje često nazivamo “kupovinom glasova”, je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti ›››

 Kome se upućuju prigovori na tok glasanja tokom izbornog dana?

Svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da Republičkoj izbornoj komisiji podnese prigovor zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja odnosno izbora ›››

Kako se žalim na odluku RIK-a?

Protiv svakog rešenja Republičke izborne komisije donetog po prigovoru može se izjaviti žalba Upravnom sudu.  ›››

Kome mogu da se žalim ako vidim kupovinu glasova?

Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, koje često nazivamo “kupovinom glasova”, je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti ›››

Kaznene i prekršajne odredbe prema zakonu o finansiranju političkih aktivnosti

Kaznena odredba zakona predviđa kaznu zatvora od 3 meseca do 3 godine ukoliko određeno lice daje, odnosno u ime i za račun političkog subjekta pribavi sredstva za finansiranje političkog subjekta protivno odredbama zakona u nameri da prikrije izvor finansiranja ili iznos prikupljenih sredstava političkog subjekta. ›››

Kome mogu da se žalim ako vidim kupovinu glasova?

Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, koje često nazivamo “kupovinom glasova”, je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti ›››

Koje su najčešće bitne povrede izbornog prava na dan glasanja?

Moguće povrede izbornog prava usled kojih se može podneti prigovor zbog nepravilnosti u postupku su brojne, ali među njima najčešće su ›››

Kako se formira lista kandidata i koje podatke sadrži?

Republička izborna komisija utvrđuje listu kandidata za izbor predsednika Republike najkasnije 15 dana pre dana izbora ›››

Kako se podnosi predlog kandidata?

Predlog kandidata podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) najkasnije 20 dana pre dana izbora ›››

Ko može da bude predsednički kandidat i ko može predlagati kandidate?

Pravo da se kandiduje ima svaki  punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ›››

Kada se raspisuju predsednički izbori?

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana. ›››

 Koji kandidat je izabran za predsednika Republike Srbije ?

Čitava Republika Srbija je jedna izborna jedinica, što znači da se ukupan broj glasova sa cele teritorije broji, a procenat koji osvoji svaki kandidat računa se u odnosu na ukupni broj birača koji su glasali na izborima. ›››